حوزه های فعالیت

حفاری های معدنی و ژئوتکنیک

حفاری RC

حفاری پودری

حفاری مغزه گیری

معدن : استخراج

معدن : اکتشاف

تونل و سازه های زیرزمینی

ابنیه : سازه

گودبرداری و نیلینگ