منابع انسانی :

از بزرگترین سرمایه های هر شرکت، نیروی انسانی متخصص،متعهد و ماهر می باشد. جهت حصول به این سرمایه، علاوه بر جذب نیروی خبره و سنجش کیفی و علمی نیروها، نیاز به صرف زمان و آموزش افراد و همچنین مدیریت منابع انسانی است تا به افزایش کیفیت مطلوب رسید. شرکت بهسازان فرنود حفار با جذب نیروهای متخصص، متعهد، کوشا، خلاق و مستعد و باتجربه و همچنین آموزش به نیروها، به کیفیت مطلوب دست پیدا کرده است. یکپارچگی، همبستگی، فداکاری و نوآوری نیرو های انسانی در همراهی با تخصص و تجربه آن ها، سبب دستیابی این شرکت به سطح کیفی مطلوب در این زمیه شده است.