منش ها و ارزش ها :

ارزش های چهارگانه ما شامل صداقت، همدلی، کیفیت و احترام است. این ارزش ها مشعل راه ماست. با توجه به رشد شرکت در زمینه های متفاوت، این ارزش ها در موقعیت های پیش رو ما را راهنمایی خواهدکرد.