گواهینامه ها و تأییدیه ها :

  • گواهی عضویت کارت بازرگانی
  • گواهی عضویت نظام مهندسی
  • گواهی عضویت اتحادیه حفاران